Artikel 1: Definities

1. Aanbod
De op de Website of in Offerte getoonde informatie met betrekking tot de levering van Diensten, hieronder in elk geval begrepen de prijs en duur hiervan.
2. Datum
De datum waarop, na Bevestiging, de Diensten worden geleverd.
3. Diensten
Door Juliette Fotografie aan klant te leveren of geleverde Diensten, waaronder in elk geval begrepen portret- en gezinsfotografie, dieren fotografie (overige shoots), bruidsfotografie, zakelijke fotografie, videografie en fotoproducten, en alle geleverde of toekomstige te leveren diensten.
4. Fotoproducten
Elk in het kader van de Overeenkomst overeenkomen werk, waaronder in elk geval wordt verstaan fotoalbums en fotoafdrukken.
5. Klant
De natuurlijke persoon (Consument) of rechtspersoon (Zakelijke Klant) die een Dienst van Juliette Fotografie afneemt.
6. Opdracht
Schriftelijke opdracht tot het verlenen van Diensten, inhoudende het door Klant voor akkoord ingevulde en verstuurde Offerte.
7. Overeenkomst
De overeenkomst voor de levering van Diensten tussen Juliette Fotografie en Klant en alle verdere handelingen tussen Juliette Fotografie en Klant betreffende de levering van diensten.
8. Schriftelijk
(Digitale) communicatie per brief, e-mail, social media en vergelijkbare online communicatiediensten, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de Klant.
9. Tarief
Het bedrag dat door Juliette Fotografie voor haar Diensten in rekening wordt gebracht aan Klant.
10. Website
De Internet website van Juliette Fotografie, te weten <www.juliettefotografie.nl> en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.
11. Werk
Een foto of video, alsmede elke andere vastlegging van beeld, geluid en informatiedragers, geproduceerd door Juliette Fotografie.


Artikel 2: Juliette Fotografie
De VOF Juliette Fotografie, handelend onder de namen Juliette Fotografie, Studio Laurant en Laurant Videografie gevestigd en kantoorhoudend te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 92485588.

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en tot stand gekomen Overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen Juliette Fotografie en Klant, tenzij partijen Schriftelijk anders overeenkomen. Hieronder worden tevens verstaan alle met de Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals Aanbod en leveranties. De Algemene Voorwaarden maken samen met de Offerte de Overeenkomst tussen Juliette Fotografie en Klant.
2. De Algemene Voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant elektronisch ter hand worden gesteld, namelijk per e-mail als bijlage bij de offerte.
3. Algemene voorwaarden van de Klant, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij Schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen Juliette Fotografie en Klant en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven hiermee onveranderd van kracht.
5. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin van kracht. Over de inhoud van een nieuwe bepaling zullen partijen zodanig onderhandelen, dat de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd wordt.
6. Juliette Fotografie is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten en Aanbiedingen na Schriftelijk akkoord van Klant. 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst; offerte, aanbod en aanvaarding

Aanbod

1. Juliette Fotografie doet een vrijblijvend Aanbod in de vorm van een offerte (Zakelijke Klant), e-mail met brochure (Consument) of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden, tegen welke voorwaarden. Dit Aanbod heeft een geldigheid van 5 (vijf) werkdagen na datum van verzending door Juliette Fotografie.
2. Juliette Fotografie kan niet aan haar aanbod wordt gehouden indien Klant er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Aanvaarding

3. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant Schriftelijk heeft aangegeven akkoord te gaan met het Aanbod. Juliette Fotografie stuurt als reactie daarop een opdrachtbevestiging met daarin de Datum voor een fotoshoot per e-mail. De opdrachtbevestiging en Algemene Voorwaarden tezamen vormen de Overeenkomst tussen Juliette Fotografie en Klant.

Wijziging

4. Indien tijdens of na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de Dienst niet kan worden uitgeoefend op de vermelde datum informeert Juliette Fotografie direct Schriftelijk de Klant. Klant kan in dat geval de Overeenkomst ontbinden. De reeds voldane betaling wordt binnen 14 (veertien) dagen terugbetaald op dezelfde wijze als Klant heeft betaald.

Overige

5. Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Juliette Fotografie vooraf Schriftelijk toestemming heeft verleend.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
7. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Klanten gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst. 

Artikel 5: Opdracht

Uitvoering

1. Juliette Fotografie zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, hierbij gebruikmakende van de normen die op het vakgebied van Juliette Fotografie gelden en in de stijl die Juliette Fotografie eigen is. Klant is hiervan op de hoogte en gaat akkoord met de stijl zoals door Juliette Fotografie toegepast wanneer Klant akkoord geeft op de Offerte.
2. De stijl van Juliette Fotografie is kenmerkend voor haar werk en kan nimmer onderwerp van een geschil tussen Juliette Fotografie en Klant vormen. Tevens kan de stijl van Juliette Fotografie geen reden tot ontbinding, opschorting dan wel andere niet nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Juliette Fotografie en Klant rechtvaardigen. Aanpassingen wat betreft belichting en contrast kunnen in overleg worden toegepast maar hiertoe is Juliette Fotografie niet verplicht.
3. Juliette Fotografie is gerechtigd:
4. hetgeen niet uitdrukkelijk is omschreven in de Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren;
5. om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Juliette Fotografie is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk;
6. om de inhoud van het Aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering.
7. Tijdens de shoots vervangt Juliette Fotografie geregeld memory-cards. Na afloop van fotoshoots worden foto’s ’s dubbel opgeslagen. Tijdens bruidsfotografie is er altijd een back up camera aanwezig.
8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juliette Fotografie is Klant niet gerechtigd om een door hun uitgekozen second shooter (of assistent) in te huren.

Videografie en drones

6. In geval van videografie kan Juliette Fotografie bij de uitvoering gebruik maken van drones. 
7. Juliette Fotografie is bij de uitvoering afhankelijk van weersomstandigheden en de mogelijkheid om op een bepaalde locatie te vliegen (no fly zones). Juliette Fotografie maakt op basis van weersomstandigheden de inschatting of op een specifieke dag met de drones gevlogen kan worden. Klant wordt over deze keuze op de dag van de bruiloft geïnformeerd. Weersomstandigheden of no fly zones vormen geen reden tot ontbinding van de Overeenkomst. Videografie zal in dat geval vanaf de grond plaatsvinden.

Locatie

6. Tenzij anders vermeld, is de basis voor uitvoering van Diensten:
7. Bruidsfotografie: locatie van de bruiloft;
8. Overige fotografie: locatie in overleg tussen Juliette Fotografie en Klant.
9. In geval van bruidsfotografie is Klant verantwoordelijk voor locatievergoedingen zoals, maar niet beperkt tot, toegangskosten en parkeerkosten.
10. In geval van overige fotografie is Juliette Fotografie gerechtigd om op grond van organisatorische redenen de datum en/of de locatie in overleg met Klant te wijzigen.Levering
11. Juliette Fotografie stelt het aantal en de te leveren selectie foto’s en/of video’s samen op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. Deze selectie beslaat nimmer alle gemaakte of onbewerkte foto’s en/of video’s. Hierbij geldt:

- Foto’s worden in kleur geleverd;
- Video’s worden in kleur geleverd;
- Per levering kan het bestandsformaat verschillen, een en ander ter professionele beoordeling van Juliette Fotografie.

12. Levering van de beelden geschiedt normaliter binnen onderstaande termijnen via een online galerij (downloaden met lage resolutie).

- 3 weken na Datum bij overige fotoshoots;
- 8 weken na Datum bij bruiloften. Tevens ontvangt Klant in dit geval binnen 1 (een) week een sneak preview.

13. Tussen de Datum en de levering van de beelden vindt geen inzage van de beelden plaats.
14. De voor de uitvoering van Diensten overeengekomen of opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn. Bij eventuele overschrijding zal Klant, Juliette Fotografie in overleg een redelijke termijn gunnen om de overeengekomen Diensten te leveren.
15. Foto’s en/of video’s worden door Juliette Fotografie bewerkt afgeleverd, waarbij geldt dat zij worden bewerkt op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén extreme nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto of video te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken van storende elementen in de omgeving. De bewerking van de foto’s en/of video’s gebeurt in de stijl die eigen is voor Juliette Fotografie en waarvan al dan niet op verzoek niet wordt afgeweken. Hierbij wordt globale beeldoptimalisatie toegepast.
16. Klant heeft geen recht op ontvangst of inzage in RAW-beelden.
17. Juliette Fotografie tracht de geleverde foto’s en/of video’s gedurende twee jaar vanaf de datum van levering te bewaren. Dit is echter een interne aangelegenheid waaraan door Klanten geen rechten kunnen worden ontleend en waarvoor geen enkele aansprakelijkheid kan worden bedongen.

Album

18. In aanvulling op voorgaande artikelleden met betrekking tot levering geldt het volgende. In geval van een huwelijksreportage is de levering van een album met daarin een selectie van foto’s van de huwelijksreportage onderdeel van het pakket.
19. Ontwerp en levering van het album geschiedt na ontvangst van de volledige factuur. Klant dient op basis van de levering van de beelden (zie lid 12) een selectie te maken van beelden die in het album dienen te komen. Het eerste ontwerp van het album door Juliette Fotografie wordt uiterlijk binnen vier weken na selectie door de Klant geleverd.
20. Juliette Fotografie zorgt voor een selectie en eerste opmaak van het album naar eigen kennis, stijl en inzicht, zonder toestemming van de Klant.
21. Klant mag binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van het ontwerp wijzigingen aanbrengen. Juliette Fotografie zal binnen 14 (veertien) dagen de wijzigingen toepassen op het ontwerp. Hierbij is Juliette Fotografie afhankelijk van de leverancier, wanneer er sprake is van een langere levertijd zal 22. Juliette Fotografie de Klant zo spoedig mogelijk informeren. Tevens geldt dat wanneer de Klant niet binnen de genoemde termijn reageert en er in de tussentijd prijsverhogingen voor de albums door de leverancier zijn doorgevoerd, deze verhogingen voor rekening en risico van Klant.
23. In afwijking van artikel 10 (reclamatie) geldt dat indien een album beschadigd wordt ontvangen, dient dit binnen twee kalenderdagen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Juliette Fotografie. Na deze periode kan Juliette Fotografie de beschadiging of klacht omtrent het album niet meer in behandeling nemen.

Meerwerk

24. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Klant en Juliette Fotografie tijdig, in onderling overleg en Schriftelijk tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan en elkaar informeren omtrent overschrijding van de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd, financiële en/of kwalitatieve consequenties.
25. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Juliette Fotografie op en is derhalve geen grond om de Overeenkomst conform artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden te ontbinden.

Verplichtingen Klant

26. Klant spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Tevens verplicht Klant zich de omstandigheden voor Juliette Fotografie zo gunstig mogelijk te maken, onder meer inhoudende dat Klant ruim van tevoren aanwezig en gereed is voor de shoot.
27. Klant is niet bevoegd de door Juliette Fotografie geleverde beelden zelf te bewerken, aan te passen en verspreiden. Hierbij wordt verwezen naar artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.
28. Klant draagt de verantwoordelijkheid van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen, aanwijzingen en mededelingen van Klant, hierbij tevens rekening houdend met het bepaalde in 8 van deze Algemene Voorwaarden. Juliette Fotografie is eveneens gerechtigd om in dit geval haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant aan haar/zijn verplichtingen heeft voldaan.
29. Hoewel Juliette Fotografie en haar partners ervoor zorgen dat van een flinke afstand tot het publiek wordt opgestegen met de drone, dient Klant ervoor te zorgen dat alle op het terrein aanwezige personen te allen tijde bewust zijn van de aanwezigheid van de drone, het gevaar en de functie ervan en nooit dichterbij dan 5 (vijf) meter van het opstijg- en landingspunt komen.

COVID-19

30. De gezondheid en veiligheid van elke aanwezige bij de shoot of op de bruiloft heeft voor Juliette Fotografie hoogste prioriteit. Juliette Fotografie en Klant zullen daarom al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen mag worden verwacht doen of nalaten ter voorkoming van het verspreiden van COVID-19.
31. Juliette Fotografie en door haar ingeschakelde derden zullen te allen tijde de actuele geldende overheidsmaatregelen naleven en opvolgen. Daar overheidsmaatregelen als gevolg van de stand van wetenschappelijk medisch onderzoek aan verandering onderhevig zijn, zullen ook de voorzorgsmaatregelen van Juliette Fotografie en door haar ingeschakelde derden dit kunnen zijn.
32. Indien extra maatregelen noodzakelijk (blijken te) zijn of door de betreffende locatie en/of zijn/haar medewerkers worden verlangd, zullen ook deze in acht worden genomen.
33. Over de uitvoering van de maatregelen wordt niet onderhandeld met Klant.
34. Het naleven van wettelijke en/of dwingende overheidsmaatregelen en/of maatregelen zoals bedoeld in lid 15 van dit artikel levert geen wanprestatie van Juliette Fotografie op en is derhalve geen grond om de Overeenkomst conform artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden te ontbinden dan wel op te schorten.
35. In geval Klant de Overeenkomst wegens Corona en/of daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen annuleert, wordt voor de annuleringsvergoeding verwezen naar artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6: Tarieven

1. De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door Juliette Fotografie op de Website en in het Aanbod aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en het Aanbod vermelde prijzen inclusief BTW (exclusief in geval Zakelijke fotografie) en andere van overheidswege gestelde heffingen.
2. Qua reiskosten zijn de prijzen als volgt opgebouwd:
3. Bruidsfotografie: prijzen zijn inclusief reiskosten binnen Nederland (behalve Waddeneilanden), tenzij anders is overeengekomen. Vermelde prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten in landen buiten Nederland en overige extra individuele wensen van Klant;
4. Overige shoots (waaronder zakelijke): prijzen zijn exclusief reiskosten van € 0,35 per kilometer;
Indien de aard van de overeengekomen Opdracht zich leent voor nacalculatie zal hiertoe op de het Aanbod een inschatting van worden gemaakt. De daadwerkelijke factuur op basis van nacalculatie wordt een dag na de shoot aan Klant verzonden.
5. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in de Overeenkomst of het Aanbod hebben enkel betrekking op die Overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw Aanbod, uitbreiding of verlenging van de Overeenkomst.
6. Juliette Fotografie behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen gelden niet voor bestaande Overeenkomsten.
 

Artikel 7: Facturering en Betaling

1. Klant zal voor de door Juliette Fotografie geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze betalen. Deze betaling vindt gedeeltelijk vooraf en uiterlijk op de dag van de shoot of bruiloft plaats. Hiertoe zal per pdf aan de Klant een factuurworden verzonden. Klant vermeldt op het Inschrijfformulier het hiertoe dienstdoende e-mailadres. Het recht op een papieren factuur vervalt hierbij. Afhankelijk van de aard van de Opdracht wordt het overeengekomen Tarief op de volgende wijze gefactureerd en voldaan.

Bruiloft
- € 350 aanbetaling binnen 14 (veertien) werkdagen na tot stand komen van de Overeenkomst
- Restant van de factuur de dag na de bruiloft
- Eventuele nacalculatie een dag na de bruiloft

Overige shoots

1. De factuur dient binnen 14 (veertien) werkdagen na de shoot voldaan te zijn
2. Eventuele nacalculatie 1(een) dag na de shoot
3. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Juliette Fotografie, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De aanbetaling van de factuur dient binnen 14 (veertien) werkdagen na overeenkomen van de Opdracht op het bankrekeningnummer van Juliette Fotografie, onder vermelding van het factuurnummer. Na betaling is de datum van de shoot definitief. Het restant van de betaling dient op de op de factuur genoemde vervaltermijn te worden voldaan. Foto’s, video’s en albums worden niet eerder geleverd dan na volledige betaling van de factuur.
4. Deze termijnen zijn fatale termijnen. De op de bankafschriften van Juliette Fotografie aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
5. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling door Klant binnen de Betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere ingebrekestelling van Juliette Fotografie is vereist. Eveneens is Juliette Fotografie gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten dan wel de datum vergeven aan een andere Klant zonder schadeplichtig te zijn.
6. Vanaf het intreden van verzuim tot en met de datum van volledige voldoening van de verschuldigde betaling, is Klant een vertragingstoeslag verschuldigd. Deze toeslag bestaat uit 1 (één) procent over die som per maand dat betaling uitblijft. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Klant is eveneens aansprakelijk voor de door Juliette Fotografie in en buiten rechte gemaakte incassokosten ter invordering van de verschuldigde betaling. Deze kosten worden vastgesteld conform het dan geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor niet-particuliere Klanten bedragen deze kosten echter minimaal 15% van de tussen partijen voor de Opdracht overeengekomen som. Eventueel gemaakte gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten inclusief rente zullen eveneens op Klant verhaald worden.
7. In geval van Zakelijke Klanten geldt dat de door Klant aan Juliette Fotografie verschuldigde vergoedingen nimmer kunnen worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van Klant op Juliette Fotografie.
8. Indien voor de levering van Diensten vooruit moet worden betaald, kan Klant geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Juliette Fotografie heeft plaatsgevonden.
9. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Juliette Fotografie openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Klant.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Juliette Fotografie zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Diensten op de meest zorgvuldige wijze te verlenen. Juliette Fotografie verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden maar heeft een inspanningsverplichting.
2. Juliette Fotografie en haar videografie-partner heeft voor de gebruikte drones een aparte aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Echter, het blijft noodzakelijk dat Klant de verplichtingen zoals genoemd in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden goed naleeft.
3. Juliette Fotografie is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van Juliette Fotografie.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Juliette Fotografie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel - deze aan Juliette Fotografie toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
5. Juliette Fotografie is niet aansprakelijk voor:
- schade veroorzaakt door informatie die door klant online, via internet verzonden wordt;
- voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Juliette Fotografie geleverd zijn;
- Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Klant en diens (derde) contractspartijen;
- Schade ontstaan door niet naleving van de in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepalingen.

6. De aansprakelijkheid van Juliette Fotografie gaat nimmer verder dan vergoeding van maximaal de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde van de door Juliette Fotografie geleverde Diensten aan Klant zoals vermeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden of het Schriftelijk aanbieden van een nieuwe fotoshoot. De afweging tussen deze opties wordt gemaakt door Juliette Fotografie op basis van omstandigheden van het betreffende geval. De mate waarin de tekortkoming Juliette Fotografie zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding. Juliette Fotografie dekt nooit meer dan het door haar verzekeraar onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedde en uitgekeerde schadebedrag.
7. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan Schriftelijk aan Juliette Fotografie gemeld te worden.
8. Iedere vordering jegens Juliette Fotografie vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
9. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Klant.
10. Te allen tijde zullen Juliette Fotografie en Klant in overleg tot een oplossing trachten te komen.

Artikel 9: Overmacht

1. Indien Juliette Fotografie door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn Juliette Fotografie en Klant niet gehouden tot het tijdig nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat. In een dergelijk geval zijn Partijen gerechtigd de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten voor zolang de situatie van overmacht blijft aanhouden. Indien opschorting niet van een der Partijen gevergd kan worden, kunnen Partijen unaniem ervoor kiezen om de Overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht van Opdrachtnemers op betaling voor reeds door hen verrichte prestaties.
2. Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 2 (twee) maanden week zijn zowel Klant als Juliette Fotografie gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst Schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Juliette Fotografie op betaling voor reeds door Juliette Fotografie verrichte prestaties.
3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der partijen alsmede door Juliette Fotografie ingeschakelde derden of toeleveranciers, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, ziekte van Juliette Fotografie, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de 4 diensten, oproer, oorlog, alsmede iedere andere situatie waarop Juliette Fotografie en Klant geen beslissende controle kunnen uitoefenen. Onder overmacht wordt tevens verstaan de situatie waarin de toeleveranciers waarvan Juliette Fotografie afhankelijk is om de Overeenkomst (tijdig) uit te voeren, niet (tijdig) leveren dan wel op andere wijze niet aan hun contractuele verplichtingen jegens Juliette Fotografie voldoen.
4. Onder overmacht wordt niet verstaan het annuleren van de bruiloft op grond van persoonlijke reden van het bruidspaar.
5. In geval van weersomstandigheden als (zware) regen tijdens bruidsfotografie- en videografie overleggen Juliette Fotografie en Klant gezamenlijk over de (on)mogelijkheid van shooten of filmen op een buitenlocatie. Het oordeel van Juliette Fotografie is hierbij leidend ter bescherming van haar apparatuur. Er ontstaat voor Klant geen recht op ontbinding als gevolg van een in dit lid genoemde situatie.
6. In geval van ziekte van Juliette Fotografie, kan de klant ervoor kiezen door Juliette Fotografie een vervangende fotograaf te laten regelen, zonder wijzigingen van de overige voorwaarden zoals overeengekomen tussen Juliette Fotografie en klant, waarbij geldt dat bewerking van de beelden en de verdere afhandeling door Juliette Fotografie geschiedt.
7. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden.
8. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van Juliette Fotografie.

Artikel 10: Reclamatie (klacht)

1. Reclamaties over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Juliette Fotografie.
2. Reclamaties over geleverde foto’s, video’s en/of producten dienen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst ervan Schriftelijk te worden voorgelegd aan Juliette Fotografie.
3. Indien binnen de in lid 1 en 2 genoemde termijn niet gereclameerd is door Klant, wordt ervan uitgegaan dat Juliette Fotografie deugdelijk is nagekomen.
4. Klant geeft Juliette Fotografie in elk geval 5 (vijf) weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode is de klacht vatbaar voor geschilbeslechting.
5. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, heeft Klant recht op herstel, vervanging (opnieuw leveren) of om van opnieuw leveren af te zien. Hierbij geldt dat geringe afwijking, in de branche gebruikelijke afwijkingen of de stijl van Juliette Fotografie niet tot hiervoor genoemde rechten kunnen leiden.
6. Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting van het door Klant aan Juliette Fotografie totaal te betalen factuurbedrag.

Artikel 11: Intellectuele Eigendom

1. De door Juliette Fotografie in het kader van de Overeenkomst geproduceerde werken zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door Klant.
2. Behoudens in het geval van portretfotografie berusten auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de Website, het Logo van Juliette Fotografie, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, fotoproducten, fotoshoots, uitingen op internet, e-mails, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door Juliette Fotografie bij Juliette Fotografie.
3. Intellectuele eigendomsrechten op Diensten en fotoproducten die in het kader van de Overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan Klant berusten bij Juliette Fotografie en/of haar licentiegevers.
4. De in lid 2 en 3 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
5. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Juliette Fotografie is het niet toegestaan om enig door Juliette Fotografie aan Klant geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van een Dienst of Fotoproduct dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Juliette Fotografie.
6. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Juliette Fotografie geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.
7. Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen in de Overeenkomst, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Juliette Fotografie. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van Juliette Fotografie door Klant of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot het in rekening brengen van SOFAM-tarieven en betaling van een boete aan Juliette Fotografie van minimaal EUR 2.500,00. Klant vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van Juliette Fotografie.
8. Klant vrijwaart Juliette Fotografie van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt Juliette Fotografie tevens volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook. Klant draagt er tevens zorg voor dat derden geen gebruik (kunnen) maken van de in het kader van de Overeenkomst geleverde Werken voor zover daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten zoals genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel. Klant stelt Juliette Fotografie onverwijld op de hoogte van (verwacht) gebruik door derden.
9. Klant geeft Juliette Fotografie toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog, social media, wedstrijden en exposities. Klant kan Schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken.
10. Juliette Fotografie kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar werk. Hierbij geldt:
11. De naam van Juliette Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen. Dit geldt eveneens in geval Klant het Werk instuurt voor een fotowedstrijd.
12. Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Juliette Fotografie conform artikel 25 Aw in acht.

Artikel 12: Duur, ontbinding en annulering

Duur

1. De Overeenkomst tussen Juliette Fotografie en Klant wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht en wordt uitgevoerd op de Datum zoals overeengekomen tussen Partijen. De Overeenkomst eindigt zodra beide partijen hun verplichtingen uit de Overeenkomst zijn nagekomen.
2. Indien een situatie zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel zich voordoet of Juliette Fotografie van mening is door Klant gevraagde werkzaamheden naar hun oordeel de belangen en/of goede naam van haar ondernemingen kan schaden, kan Juliette Fotografie haar dienstverlening weigeren. Juliette Fotografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een dergelijk situatie. Juliette Fotografie is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van reeds door Klant voldane bedragen.

Ontbinding

1. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, met in achtneming van de wettelijke vereisten, zonder opgaaf van redenen en ingebrekestelling buitengerechtelijk per direct Schriftelijk te ontbinden dan wel op te schorten indien:
- een der partijen in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;
- een der partijen in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;
- in het geval dat Klant een rechtspersoon is, een der partijen geliquideerd is of zal worden;
- de activiteiten van een der partijen wezenlijk verandert (bijvoorbeeld door overname);
- nakoming van een der wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst in strijd is of vermoed te zijn met geldende wet- en regelgeving;
- een der partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt nadat een redelijke termijn is geboden om de verplichting alsnog na te komen;
- Indien een situatie als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden zich voordoet.
2. In het geval dat Klant niet kredietwaardig blijkt te zijn, is Juliette Fotografie gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen Schriftelijk te ontbinden dan wel een voorschot of andere vorm van zekerheid te verlangen. Dit geldt eveneens in de situatie dat beslag wordt gelegd op (een substantieel deel van) de bezittingen van Klant of in geval zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid of er zich anderszins omstandigheden voordoen waardoor niet van Juliette Fotografie gevergd kan worden de Overeenkomst ongewijzigd in stand te laten.
3. Juliette Fotografie blijft gerechtigd tot door Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen die door het verzuim onmiddellijk opeisbaar zijn geworden.

Annulering

1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) Schriftelijk annuleren, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. Onder annuleren valt tevens verplaatsing van de Datum voor aanvang van de levering van de Diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
2. Indien tot (tussentijdse) annulering is overgegaan door Klant, heeft Juliette Fotografie recht op vergoeding van door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waaronder ook kosten van eventueel ingeschakelde derden worden verstaan, alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Juliette Fotografie zijn toe te rekenen. Bij annulering is Klant daarom een annuleringsvergoeding zoals hieronder verschuldigd. Waarbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt.

Bruidsfotografie
Weken Annuleringsvergoeding (tussen annulering en Datum): (percentage van overeengekomen prijs)
20-26: 25 %
16-20: 40 %
12-16: 60 %
2-12: 70 %
0-2: 90 %

Overige fotografie
0 – 1 :50 %
1 – 3: 25 %

Newbornfotoshoots kunnen kosteloos worden verzet, ook op de dag van de fotoshoot.

3. Bij een annulering op de dag zelf of het niet nakomen van een afspraak, wordt 100% van de factuurwaarde in rekening gebracht aan Klant, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.
4. Indien door Juliette Fotografie (tussentijds) wordt opgezegd, heeft Klant recht op medewerking van Juliette Fotografie bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Klant zijn toe te rekenen. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Juliette Fotografie extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Klant in rekening gebracht.
5. De intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij Juliette Fotografie. Tevens behoudt Juliette Fotografie in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Klant onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Juliette Fotografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een dergelijke annulering. Juliette Fotografie is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van de aanbetaling, reeds door Juliette Fotografie gemaakte en reeds door Klant voldane bedragen.

Artikel 13: Herroeping (Consument)

Levering training 14 (veertien) dagen na overeenkomst: Wettelijk herroepingsrecht

1. Behoudens de wettelijke uitzonderingsgronden kan een Consument, niet de Zakelijke Klant, de Overeenkomst kosteloos herroepen binnen 14 (veertien) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst. Levering binnen 14 (veertien) dagen na overeenkomst: Afstand van herroeping
2. Indien de Consument laat weten dat hij/zij de shoot binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst wil doen, geldt er geen herroepingsrecht. Consument moet dan in de akkoordverklaring (bevestiging per e-mail op offerte van Juliette Fotografie) verklaren dat hij/zij afziet van het herroepingsrecht.

Wijze van herroepen

3. Herroeping geschiedt door het sturen van een e-mail naar info@juliettefotografie.nl waarin de Consument expliciet aangeeft dat hij/zij de Overeenkomst tot het leveren van Diensten ongedaan wil maken. Na ontvangst van de herroeping verstuurt Juliette Fotografie aan Klant direct een ontvangstbewijs.
4. Indien Juliette Fotografie reeds is begonnen met werkzaamheden van voorbereidende aard, welke werkzaamheden genoemd zijn in het Aanbod, is Consument een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomt dat door Juliette Fotografie is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst.

Uitzondering

5. Levering van Fotoproducten door Juliette Fotografie kan niet herroepen worden.
6. Zakelijke Klanten kunnen geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Artikel 14: Privacy en Cookies

1. Juliette Fotografie verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is terug te vinden in het Privacy- en cookiebeleid van Juliette Fotografie. Klant verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen.
2. Juliette Fotografie gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van de Persoonsgegevens. In geval van negatieve interventies buiten de invloed van Juliette Fotografie wordt verwezen naar artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.
3. Juliette Fotografie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van Klant in strijd met dit artikel.

Artikel 15: Website

1. Juliette Fotografie is te allen tijde gerechtigd de Website aan te passen qua inhoud, layout en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van Juliette Fotografie.
2. Juliette Fotografie streeft ernaar de Website te allen tijde naar behoren te laten functioneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Klant maar kan niet garanderen dat de Website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website van Internet en technologieën.
3. Juliette Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de Klant, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Juliette Fotografie.

Artikel 16: Forumkeuze

1. Op de overeenkomst tussen Juliette Fotografie en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij door partijen Schriftelijk vooraf anders wordt overeengekomen.
2. Geschillen tussen Juliette Fotografie en Klant die niet in minnelijke sfeer beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Gelderland.

Algemene voorwaarden

PRIVACY POLICY

© Juliette fotografie